Skrivregler för Europarättslig tidskrift

Följande regler är till för att underlätta för både tidskriften och för författarna vid produktionen av tidskriften.

1. ERT förutsätter att artiklar och andra tillsända bidrag utgör tidigare inte publicerat material.

2. Artiklar och andra bidrag ska skickas in elektroniskt i wordformat till: ertred@eddy.se.

3. Om författaren önskar peer-review ska detta anges när artikeln skickas in till redaktionen. Detta innebär att artikeln skickas ut anonymt för granskning. Ett peer-reviewförfarande tar vanligtvis längre tid än vanlig bedömning.

4. Artiklarna bör som regel inte överstiga 7 000 ord.

5. Rättsfallskommentarer bör som regel inte överstiga 4 000 ord.

3. Artikelns titel ska vara kortfattad och informativ. Undertitel kan användas för att närmare specificera ämnet. Se vidare under punkt 16 nedan.

4. Författarens namn ska anges under artikelns titel. Ange kortfattad bibliografisk not som fotnot vid författarnamnet.

5. Två nivåer på rubriksättning accepteras. Rubrikerna anges: 2. Rubrik, 2.1 Underrubrik.

6. Fotnoter ska vara korta och informativa. Innehållsförteckning eller avslutande källförteckningar accepteras inte.

7. Hänvisning till rättspraxis i löpande text görs i kursiv stil och företrädesvis med det huvudsakliga namnet: Walter Larcher mot Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd hänvisas som Larcher. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken hänvisas som kommissionen mot Portugal.

8. Hänvisningar till EU-domstolens rättspraxis görs enligt ECLI-standard i fotnot: Mål C-523/13, Walter Larcher mot Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, EU:C:2014:2458.

9. Hänvisningar till unionsrättslig lagstiftning görs med hänvisning till EUT: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, EUT, L 141/1, 27.05.2011.

10. Hänvisningar inom en artikel ska inte göras till sida i artikeln utan till det avsnitt i texten eller den fotnot som berörs.

11. Normalt sker korrektur elektroniskt med författaren vid ett tillfälle.

12. Korrekturläsning måste ske noggrant och inom den utsatta tiden. Förseningar kan medföra att artikeln inte kan intas i det aktuella numret. Större förändringar av artiklar, i form av exempelvis ny text, kan inte ske vid korrekturtillfället.

13. Upphovsmannens upphovsrätt består. ERT erhåller publiceringsrättigheterna. För artiklar och andra bidrag som publicerats i ERT krävs tidskriftens tillstånd vid publicering i annat sammanhang.

14. Författaren erhåller särtryck i PDF-format. Önskas fysiskt exemplar skall adress uppges senast vid korrekturomgången.

15. Royalty eller arvode utbetalas ej.

16. Europarättslig Tidskrift tillämpar vetenskaplig expertgranskning, så kallad peer review med engelsk terminologi. Denna möjlighet till särskild granskning utgör ett led i en strävan att upprätthålla ERT:s höga vetenskapliga kvalitetskrav, samtidigt som den inte står i vägen för publicering av andra artiklar, rättsfallskommentarer, recensioner och debattinlägg. Den internationella utvecklingen av kvalitetsgranskning av akademiska författare liksom även av fakulteter och hela universitet har en inriktning som innefattar värderingar av den vetenskapliga produktionen. Detta gäller i enskilda tillsättningsärenden, vid anslagsbeviljningar, lönesättning och rankning av universitet. ERT deltar i denna utveckling genom att fortsatt vara en viktig kanal för vetenskaplig publicering i rättsvetenskapliga ämnen.

Författaren får välja om en insänd artikel ska bli föremål för granskning. Det föreligger således inget granskningstvång och det sker ingen granskning utan författarens vetskap. Författare kan vilja avstå från granskning på grund av risk för fördröjning av publicering eller av något annat skäl. Det är endast vetenskapliga artiklar som är aktuella för granskning.

Om granskning ska ske frågar redaktionen en lämplig, sakkunnig, akademiskt verksam person (peer) att bedöma artikeln. Härvid gäller ”dubbel anonymitet” i den meningen att granskaren inte vet vem författaren är och författaren inte vet vem granskaren är. Granskaren lämnar ett omdöme över artikelns vetenskapliga nivå till redaktionen. Om granskaren anser det lämpligt lämnas också förslag till förbättringar. Redaktionen beslutar självständigt om publicering och anger då att artikeln är vetenskapligt granskad.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.