Skrivregler för Europarättslig tidskrift

Följande regler är till för att underlätta för både tidskriften och för författarna vid produktionen av tidskriften.

Allmänna skrivregler

1. ERT förutsätter att artiklar och andra tillsända bidrag utgör tidigare inte publicerat material.

2. Artiklar och andra bidrag ska skickas in elektroniskt i wordformat till: ertred@ert.se.

3. Artiklar bör som regel inte överstiga 8 000 ord. Längre texter kan diskuteras med redaktionen, men förutsätter vanligen uppdelning för publicering i flera nummer av ERT.

4. Insända artiklar underkastas oberoende vetenskaplig granskning (peer review) enligt nedan.

5. Kommentarer till rättsfall, debattinlägg o dyl bör som regel inte överstiga 4 000 ord.

6. Bokrecensioner bör som regel inte överstiga 2 000 ord.

7. Bidragets titel ska vara kortfattad och informativ. Undertitel kan användas för att närmare specificera ämnet. Bokrecensioners titel består av namn på författaren till det recenserade verket samt verkets namn.

8. Författarens namn ska anges under bidragets titel. Ange kortfattad bibliografisk not som asterisknot vid författarnamnet.

9. Två nivåer på rubriksättning accepteras. Rubrikerna anges: 2. Rubrik, 2.1 Underrubrik.

10. Fotnoter ska vara korta och informativa. Innehållsförteckning, abstract eller avslutande källförteckningar publiceras inte.

11. Korrekturläsning sker vid ett tillfälle. Författaren måste själv gå igenom sitt korrektur noggrant och inom den utsatta tiden. Förseningar kan medföra att artikeln inte kan intas i det aktuella numret. Vid korrekturtillfället justeras endast tryckfel och andra misstag i sättningen. Större förändringar, t.ex. i form av ny text, kan inte ske vid korrekturläsningen.

12. Upphovsmannens upphovsrätt till bidraget består vid publicering. ERT erhåller publiceringsrättigheterna. För artiklar och andra bidrag som publicerats i ERT krävs tidskriftens tillstånd vid publicering i annat sammanhang.

13. Författaren erhåller särtryck i PDF-format. Önskas fysiskt exemplar skall adress uppges senast vid korrekturomgången.

14. Royalty eller arvode utbetalas ej.

Skrivregler avseende källhänvisningar

15. Källhänvisningar sker i fotnoter. Publicering förutsätter noggrann och konsekvent källredovisning i enlighet med rådande kutym.

16. Hänvisning till rättspraxis i löpande text görs i kursiv stil och företrädesvis med det huvudsakliga namnet. Exempel: Walter Larcher mot Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd hänvisas som Larcher. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken hänvisas som kommissionen mot Portugal.

17. Hänvisningar till EU-domstolens rättspraxis i fotnot görs enligt ECLI-standard. Exempel: Mål C-523/13, Walter Larcher mot Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, EU:C:2014:2458 p 52.

18. Hänvisningar till unionsrättslig lagstiftning görs med hänvisning till EUT. Exempel: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, EUT L 141/1, art 10.

19. Korshänvisningar inom ett bidrag ska inte göras till sida i bidraget utan till det avsnitt i texten eller den fotnot som berörs.

Vetenskaplig granskning av artiklar

20. Europarättslig Tidskrift tillämpar vetenskaplig expertgranskning, så kallad peer review med engelsk terminologi. Denna granskning utgör ett led i en strävan att upprätthålla ERT:s höga vetenskapliga kvalitetskrav, samtidigt som den inte står i vägen för publicering av andra texter, såsom rättsfallskommentarer, bokrecensioner, krönikor och debattinlägg.

21. När granskning ska ske ber redaktionen en lämplig, sakkunnig, och (vanligtvis) akademiskt verksam person (peer) att bedöma artikeln. Härvid gäller ”dubbel anonymitet” i den meningen att granskaren inte vet vem författaren är och författaren inte vet vem granskaren är. Granskaren lämnar ett omdöme över artikelns vetenskapliga nivå till redaktionen. Det som granskas kan sammanfattas så att artikeln ska vara ämnesrelevant, vederhäftig, à jour, och tillräckligt välformulerad för publicering. Granskaren inbjuds också att lämna förslag till förbättringar till författaren.

22. Efter granskning lämnas synpunkterna till författaren som då har tillfälle att revidera sitt bidrag.

23. Redaktionen beslutar självständigt om publicering. Det anges vid publicering att artikeln är vetenskapligt granskad.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden